پیک نت :

شهرداری تهران کاملا در قامت یک حزب سیاسی - فاشیستی عمل میکند. تمامی تبلیغات تندروها توسط شهرداریها در سطح شهر انجام میشود. بنرها و پلاکاردهای تهران روزانه تغییر می کند. نشریه همشهری با ضمایم صد صفحه ای به آرامی در حال پخش نظریات سیاسی شهرداری است. شهرداری بانک شهر را دارد و تمامی عملیات مالیش را بدور از نظارت دولت انجام میدهد. نیروهای ضربتی دارد برای برخورد با متخلفین که سیاهپوش هستند و روزانه با دستفروش ها درگیر میشوند

برو به آدرس