slideshare.net:

چاره چیست؟

گروه نادان و پسگرایی که با حیله و بناحق زِمام امورایران را در دست گرفته ، نه دانش این کار را دارد و نه درستکاری لازم را. آخوندها بارها گفته و نشان داده اند که ایران و ایرانی و منابع انسانی و دیگر منابع آن را وسیله رسیدن به هدف های  ویژه ی  خود قرار داده و می دهند، نه پیشرفت ایران و خوشبختی ایرانی.

شوربختانه این موضوع برای همه ی هموطنان روشن نیست.  از آنجا که آگاهی مقدمه تصمیم گیری و جنبش است،  آگاهی بخشی وظیفه ی همه ی ایران دوستان می باشد. باید باید فرهنگ و تاریخ خود را بشناسیم، و دروغها و  تزویرهای ملایان را آشکار کنیم و دیگران را ازاین حقایق آگاه سازیم.   هدف این سروده ها و اسلایدها برداشتن گامی در راستای افزایش آگاهی می باشد.

 همانطورکه روشنایی خورشید، خفاش را فراری می دهد روشنایی آگاهی، آخوندان را گریزان می سازد.

پاینده ایران، سرافراز ایرانی

دانشجو

برو به آدرس