آسمان دیلی نیوز :

ریاضیدانان در یک نظریه جدید نشان داده‌اند که با قرار گرفتن در صفهای مارپیچی در زمان خرید، سریعتر به جلو حرکت خواهید کرد.

بر اساس نظریه صف‌بندی، همیشه قرار گرفتن در صف‌های کوتاه به معنی جلو افتادن کارها نیست، بلکه صف‌های مارپیچی گزینه‌های بهتری محسوب می‌شوند.

این صف‌ها به خطوط مارپیچی طولانی گفته می‌شود که طی آن، از تعدادی افراد خواسته می‌شود تا به صندوق در دسترس بعدی مراجعه کنند. این امر از ایستادن طولانی فرد در یک صف جلوگیری می‌کند.

این نظریه مدعی است که بدون صف مارپیچی، احتمال قرار گرفتن فرد در صف سریعتر، بسیار کم خواهد بود.

برو به آدرس