تابناک :

محمدعلی معلم‌دامغانی، رییس فرهنگستان هنر نقدی بر اظهارات بهرام مشیری درباره شاهنامه فردوسی در شبکه فارسی زبان VOA نوشته که در ان امده:

در نفی و سُخره برنامه سیاسی و نه حتی دیپلماسی شبکه VOA درباره شاهنامه فردوسی و فکاهه بهرام مشیری …….. تو بمیری!

برو به آدرس