رادیو زمانه:

در این دوران که از آن صحبت می‌کنم هنوز پانزده سال به انقلاب سال پنجاه و هفت در ایران مانده بود و معلم‌های ما در کلاس درس تاریخ گاهی از انقلاب دیگری به نام انقلاب سفید صخبت می‌کردند. این انقلاب به گفته شاه ایران برای جلوگیری از دو انقلاب سرخ و سیاه که در «خیال خام دشمنان کشور» می‌گذشت به راه افتاده بود.

برو به آدرس