فیس‌بوک:

"... غرض از تصدیعِ اوقاتِ شریف، یادآوری ادامه مخالفتِ اداره ممیزی وزارتخانه متبوعه وفقه الله تعالی با چاپ کتب «تولد اسراییل» و «الف مثل اصلاحات» می‌باشد. البته قصد نمک‌نشناسی و ناسپاسی ندارم و از اینکه امنای ممیزی دولتِ جم‌جاهِ قوی شوکت و ابد مدتِ یازدهم بنده‌نوازی نموده و سرانجام مجوز چاپ کتاب «دکتر محمد ملکی استادی برای همه فصول» را صادر نمودند صمیمانه سپاسگزارم.  با توجه به برپایی ظفرمند نمایشگاه سالیانه کتاب گفتم شاید بعد از چهار سال انتظار، قمرِ طالعِ اقبالِ ناموافقِ «تولد اسراییل» و «الف مثل اصلاحات» هم از نحوست عقرب به درآمده باشند. ظرف چهار سالی که «تولد اسراییل» در محاق پنجه عالم‌آرای دانش‌گستر و مَعدلتِ آثار ممیزی ارشاد گرفتار آمده، ده‌ها اثر و با احتساب آثار گذشتگان سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود که تاکنون صدها اثر پیرامون این موضوع در ایران به زیور طبع آراسته گشته‌اند. نمی‌دانم این چه خوفی می‌باشد که این یک اثر ممکن است در برابر آن صدها اثر از خود بر جای بگذارد؟ ... اگر به هر دلیلی چاپ «تولد اسراییل» ناممکن است دست‌کم اعلام فرمایند تا در مملکت افغانستان یا سرزمین دیگری آن را چاپ نمایم. ..."

برو به آدرس