بی بی سی:

مستند بلند "صداهای سانسورشده" یا "صداهای ممنوع" وجه پنهان پیروزی نظامی اسرائیل را در جنگ شش روزه‌اش با اعراب نشان می‌دهد.

برو به آدرس