کلمه:

روزنامه نفرت پراکن و افراطی کیهان در یکی از بی سابقه ترین مطالب خود، رای به تبعید و سرکوب و نهایتا کشتار کسانی داده که آنها را فتنه گران و مرجفان نامیده است. صفاتی که معمولا شامل حال منتقدان و مخالفان شیوه های جاری حکومتداری اقتدارگرایان می شود.

 

صدور جواز کشت و کشتار و خشونت علیه معترضان و منتقدان در حالی از سوی این روزنامه تحت هدایت نماینده رهبری صورت می گیرد که اگر تنها یک کارویژه برای شورای عالی امنیت ملی و مدعی العموم قائل باشیم، برخورد با این خوارج زمانه است که به نام تفسیر قرآن، آدرس خشونت کور داعشی می دهند.

کیهان نشینان داعشی در این یادداشت، کسانی را که آنها را “خبرسازان دروغین و شایعه‌پراکنان” نامیده اند، با همان بهانه همیشگی بر هم زدن امنیت، شایسته سرکوب و قتل دانسته اند، ولو اینکه از کشور خارج شده باشند و و یا زمان مجازات جرم فرضی شان گذشته باشد.

این یادداشت که با امضای ناشناسی به نام حامد سعادتی نوشته شده، چنان تند رفته که حتی کسانی را که به زعم نویسنده همراهی ناخواسته با این جریان داشته اند نیز در امان ندانسته و گفته است: “مرجفون نیز یک گروه سازمان یافته هستند که می‌توانند افزون بر منافقان شامل گروه‌های مسلمانی باشند که خواسته و یاناخواسته در این حرکت و جریان مشارکت می‌کنند.” نویسنده یادداشت سپس مرجفون را این گونه معرفی کرده است: “کسانی که با شایعه‌سازی، در جامعه اسلامی دلهره ایجاد می‌کنند.”

برو به آدرس