http://nesvan1.wordpress.com/:

لیلا حاتمی را از فیلم لیلای مهرجویی تعقیب می کردم؛ بیشتر از دور اما به دلایلی از نزدیک تر. ادعا نمی کنم که رفیق گرمابه و گلستان، ولی چند بار دورادور از کنار هم رد شدیم. دختری بود بی نهایت آرام و ساده، تقریبا چیزی شبیه همان نقشش در فیلم مهرجویی. شاید هم برای همین وقتی در فیلم با دست خودش پای هوو را توی زندگیش باز می کند این قدر نقش باور پذیر در می آید. خانم حاتمی اساسا چنین موجودی است: نرم، منعطف و سازگار

برو به آدرس