rahedigar:

رییس دولت اصلاحات از نارضایتى مردم و اینکه دیگر حتى به اصلاحات هم رضایت ندهند ابراز نگرانى کرده و گفته است: «من از اینکه مردم حتی از اصلاح طلبان هم عبور کنند نگران می شوم. باید ببینیم که ما چکار کرده ایم که این ذهنیت در بخشی از جامعه ما ایجاد شده؟!»

برو به آدرس