بی بی سی:

محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفته که منظور او از انتخابات آزاد این است که "انتخابات مهندسی نشود."

رئیس جمهور پیشین ایران روز شنبه سی ام دی (نوزدهم ژانویه) به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در اواخر بهار آینده اشاره کرده و گفته "انتخابات حق همه است باید شرکت کرد منتهی به شرطی که بتوان شرکت کرد."

محمد خاتمی گفته "ما می گوییم انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که از جمله مهندسی نشود. وقتی که یک شخصیت حقیقی که ممکن است شخصا خیلی اعتباری هم نداشته باشد ولی انتصاب به یک جایگاه مهم حقوقی دارد که رسما قانونا و شرعا حق دخالت در انتخابات و سیاست را ندارد رسما می گوید مهندسی کردن منطقی و معقول انتخابات وظیفه ماست ما می گوییم با این ها هم برخورد شود و این اطمینان به مردم داده شود که انتخابات مهندسی نمی شود. باید اعتماد مردم را جلب کرد."

آقای خاتمی پیشتر گفته بود که اجازه برگزاری کنگره اصلاح طلبان چراغ سبزی به این طیف سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است اما برگزار کنندگان این کنگره هفته گذشته از ممانعت مقام های امنیتی با آن خبر دادند.

برو به آدرس