پيك نت:

 این قاضی که ظاهرا در این جهان زندگی نمی کند و در رویاها بسر می برد، در همین ارتباط گفت:

برو به آدرس