کلمه:

پس از دانشگاه های امیرکبیر و فردوسی مشهد، شعار «یا حسین، میرحسین» این بار در دانشگاه بین المللی قزوین طنین انداز شد.

برو به آدرس