persspersia.com:

مردم انقلابی و دیکتاتور پرور ایران این جانب شیطان لعین رجیم در صحت عقل و سلامت استعفای خود را تقدیم شما عزیزان می نمایم . پس از بهمن ٥٧ متوجه ضعفها ی متعددی در عملکرد خود در مقایسه با حاکمان جدید شدم. هزاران سال تلاش کردم که به مقام فعلی برسم اما حضور حریفان تازه موجب سرخوردگی و کاهش شدید اعتماد به نفس این جانب شد. به طوری که ازآن زمان تا به امروز تمامی حقه ها و ترفند هایم در قیاس با رهبران و مسؤلین نظام ناکار آمد بوده و محبوبیت خود در بین پیرووانام را از دست داده ام. چرا که ترفندها و حقه های مسولین این نظام برای فریب دادن مردم ایران, نه تنها به ذهن این حقیر بلکه به ذهن کلیه جنیان نیز خطور نمیکند و این مسأله باعث خودکشی تنی چند از شیاطین ممتاز شده .فلذا فروتنانه در مقابل این اساتید شیطنت سر تعزیم فرود آورده و با این که دادن این استعفا همچون نوشدیدن جام زهری برای این جانب است, اما با دلي آرام و قلبي مطمئن و ضمیرى امیدوار ,درد منشانه از خدمت خواهران و برادران مرخص شده و جهت ادامه تحصیل شتابان به سوی بیت منور استاد مصباح یزدی﴿ دامة حيلة﴾ مشرف میشوم باشد که به فیض رفیع شیطنت نائل گردم . از خداوند منان عمر جنتی و صبر محمد خاتمی و ثروت بابک زنجانی برایتان آرزومندم . هفدهم اردیبهشت هزار و سیصد و نود سه شیطان لعین رجیم . مهدی محمدی

برو به آدرس