وبلاگ دلقک ایرانی:

 من سخنم با این طایفۀ "آدرس عوضی" است و همانطور که اخیراً هم در جواب یکی از خوانندگان نوشتم زبان علم الهدی و خامنه ای و جنتی احمد و مصباح و ... زبان اصلی و گویای پیامبر و رهبران مذهب شیعه است و کسانی که با توسل به برخی آیه های بسیار معدود قران و حدیث ها و گفتارهای نرم و دارای ترحم می خواهند دین جدیدی استحصال کنند نه صداقت دارند و نه موفق می شوند. زیرا:

الف- همۀ حرف های مربوط بمدارا که بسیار بسیار محدود است - بویژه در قران - در مقابل حرف های تمامیت خواه و خشن و قتل و جهاد و کشتار در یکی از این حالت ها بیان شده است:

1)- قبل از تأسیس حکومت اسلامی و هنگام دعوت در مکه و مخالفت اعراب: از ترس و تقیه. مثل سورۀ مکی کافرون.

2)- بعد از تأسیس حکومت اسلامی و گستردن و استقرار حاکمیت پیامبر اسلام در سرتاسر شبه جزیره و سرکوب مخالفین: برای محافظت از ثروتمندان جزیه پرداز یهودی در مقابل مسلمانان پاپتی رادیکال. مثل آیۀ معروف لا اکراه فی الدین سورۀ مدنی بقره.

3- در هنگامه هایی که بدلیل سرکوب و هیمنۀ ترسناک حکومت اسلامی کسی را یارای ابراز عقیدۀ مخالف اسلام نبوده: برای روشنفکر بازی و پز حضرت محمد در داخل و بدام انداختن دیگر آدم های غیر مسلمان در خارج از قلمرو اسلام. مثل همان آیۀ  فبشر عبادالذین آمنو یستمعون القول و یتبعون احسنه.

4- همۀ بقیۀ نقل قول ها از شخص حضرت محمد در کانتکست بالا قابل ردیابی و اثبات است و نقل قول های منسوب به امامان و ائمه - اگر جعلی نباشد - همه در زمان ضعف و بی حکومتی و در عسرت و حسرت بوده است. مثل اینکه الان خاتمی از اسلام رحمانی و مداراگر حرف بزند وقتی نه قدرت تنبیه دارد و نه قدرت تشویق حرف او برای آزاد

برو به آدرس