http://firoznodjomi.blogspot.com/:

آزادی، حقیقت را برای ملت آشکار می سازد. بهمین دلیل باید قلم ها را می شکستند و دهان ها را می بستند.

برو به آدرس