دو-ال:

اصل کتاب (این نسخه از روی چاپ نخست نشر طرفه آماده شده)، تنها، فارسی‌ست؛ متن انگلیسی شعرها را سپارنده، درست از روی مجموعه شعرهای الیوت (انتشارات فابر اند فابر Faber and Faber، 2002)، بدین نسخه افزوده (رسم‌الخط شعرها نعل به نعلِ فابر اند فابر است، جز اینکه چون ادامه‌ی سطر در صفحه کم آمد و جا نداد در صفحه‌بندی و کلمه‌ای بیش افتاد، آن را با بندی جدا کرده در امتداد سطر در نهایت ممکن جاگیرش کرد، اینگونه:

 
There they were as our guests, accepted and 
                                                                   [accepting.
 
تا رسم‌الخط به تمامی همان باشد).
 
 
بعلاوه مقدمه‌ و تفسیر مفصل و ارزشمند زنده‌یاد مهرداد صمدی، متاسفانه حاشیه و توضیح ندارد و اسمها و عناوین کتابهایی که بدانها مراجعه کرده، به لاتین نیاورده است. پس سپارنده تا آنجا که توانست ارجاعات مکرر را ردیابی کرد و در پانوشت آورد (از شوربختی، نتوانست مفسری به نام هیوکنر را، که صمدی به او اشاره کرده، ردیابی کند). برای ویژه کردن این پانوشت‌ها از معدود پانوشتهای مترجم، آنچه ردیابی شد را در [بند] نهاد......

برو به آدرس