http://www.didehbancenter.com:

ازابتدای تشکیل شدن این فرقه ضاله و شروع روزهای فعالیت بهائیان، مجموعه‌ای ازقتل‌ها آغازشدکه اسرار برخی از آن‌ها تاکنون پنهان مانده است و دربرخی موارد نقش بهائیان در آن کاملاً مشخص شده است.

برو به آدرس