هانا آرنت:

به نظر من، هنگامی که در آغاز گفتم علت وجودی سیاست، آزادی‌ست و این آزادی نخست در عمل تجربه می‌شود، چیزی جز یک بداهه‌گویی کهنه نشنیدید.
در ادامه، کاری بیش از آشکار کردن این بداهه‌گویی کهنه نخواهیم کرد.

 

برو به آدرس