خبرگزاری عرش:

شبکه‌های ماهواره‌ای برون مرزی ایران قطع شد

معاون برون مرزی صدا و سیما گفت:‌ به موجب تصویب تحریم علیه رسانه های ایران، شرکت اسپانیانی خدمات ماهواره ای ˈهیسپاستˈ در یک اقدام غیر قانونی یک طرفه پخش شبکه های برون مرزی انگلیسی پرس تی وی و اسپانیایی زبان هیسپان تی وی قطع شد.

برو به آدرس