گروه

پرچم

طنز Satire

طنز: بمیان آوردن و مطرح کردن کمبودها، خطا ها و جراحتهای اجتمایی بصورتی است که موجب تبسم و خنده میشود و تاثیرآن در جهت بهبود یک وضع نابسمان موجود در جامعه میباشد. این گروه متعلق به کسانی است که نوشته های طنزشان از تراوش فکری خودشان است

Persa | دنبال کن گروه عمومی ۹ ۷

رادیو فردا: ارائه نقشه عملیات توسط قاسم سلیمانی در خواب دوستانش

ShazdeAsdolaMirza | ۲۳ روز قبل | دسته: طنز ۳ ۸۳

 برچسب: تعریف نشده

YouTube: تلفن دونالد ترمپ برای دزدی ۱۱۷۸۰ رای انتخابات جورجیا

ShazdeAsdolaMirza | ۲۴ روز قبل | دسته: طنز ۰ ۴۹

 برچسب: تعریف نشده

More