گروه

پرچم

طنز Satire

طنز: بمیان آوردن و مطرح کردن کمبودها، خطا ها و جراحتهای اجتمایی بصورتی است که موجب تبسم و خنده میشود و تاثیرآن در جهت بهبود یک وضع نابسمان موجود در جامعه میباشد. این گروه متعلق به کسانی است که نوشته های طنزشان از تراوش فکری خودشان است

Persa | دنبال کن گروه عمومی ۲ ۷

More