عزیز نسین :

انسان فقط در مقابل گفته هایش مسئول نیست ..... در قبال سکوتهایش هم مسئول است