کارشناس صدا و سیما در یک برنامه تلویزیونی خطاب به دختران گفت در جلسه اول از مردان میزان حقوقشان را نپرسند تا مورد ازدواج از دست نروند