محروم شدن میلیون‌ها دانش آموز دختر از تحصیل در افغانستان

در افغانستان طالبان میلیون‌ها دانش آموز دختر را از تحصیل محروم کرده است.