امام جمعه اهواز:

جوانان اول ازدواج کنند، بعد درباره اشتغال و ادامه زندگی تصمیم‌گیری شود