امیرحسین بانکی‌پور نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قانون جوانی جمعیت مانند تصمیم‌گیری و وضع قانون 
برای ارز نیست که نتایج آن فردا در بازار مشخص شود؛ تولد یک سیر طبیعی دارد و حداقل یک سال زمان لازم است.