طرحی از revo_posters: «گاهی برای بیرون کردن مستاجر سمج و پس گرفتن خانه ی آبا و اجدادی، به یک یا چند وکیل خوب نیاز است. اروپا و آمریکا هم هرجا کمک کردند که چه بهتر، نکردند، خودمان خانه مان را پس خواهیم گرفت.»