رستوران و جواهرفروشی علی دایی پلمب شد / اتهام : «همراهی با فراخوان اعتصابات»