طرحی از محمدرضا میرشاه ولد: "از کارون و کوهرنگ و زاینده رود تا ارومیه...کتاب جغرافیای نسل آینده ایران فقط خاطراتی از آن چه داشتیم خواهد بود نه آن چه داریم...همین قدر تلخ...بدرود دریاچه صبورِ سیزده هزار ساله."