معاون رئیسی در اظهارنظری عجیب ادعا کرد: آلمان فقط ۵ فرودگاه دارد اما ما ۵۰ فرودگاه داریم.
 

به گزارش اقتصادنیوز
 به نقل از نود اقتصادی معاون رئیس جمهور در ادعایی عجیب گفت: «آلمان فقط ۵ فرودگاه دارد ولی ما ۵۰ فرودگاه داریم.» این ادعا در حالی مطرح شده که کشور آلمان بیش از ۶۲ فرودگاه فعال و ۳۰ فرودگاه نظامی دارد.