یکی می مرد ز درد بینوایی یکی می گفت خانوم زردک می خواهی