قلم - با پوزشِ فراوان، اینرا من از فیس‌بوک پیج "کاریکاتورها" به قرض گرفتم. و کاری عالی‌ از فادی ابو حسن کاریکاتوریستِ فلسطینی ‌ست.

Facebook page:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518338551591223&set=a.148850655206683.33000.148843731874042&type=1&theater