کاریکاتوریست، پروانه ایزدخواست:

Fear Of Missing Out - FOMO

‏FOMO به این معنیه که حس می‏کنید یک چیز مهم را که دیگران در حال تجربه ی آن هستند از دست داده اید، مثلاً دوستانتان را در شرایطی همچون سفر، کافه و مهمانی می‏بینید و احساس می‏کنید یک رویداد مهم را از دست داده‏اید و آن همیشه توأم با نوعی احساس درماندگی است. شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام نقش پررنگی در بروز این احساسات دارند . درواقع این رسانه ها بستری فراهم می‏کنند تا شما زندگی عادی خود را با لحظات عالی دیگران مقایسه کنید. بنابراین، تعریف شما از «عادی بودن» تغییر می‏کند. بجای تمرکز روی نداشته ها، سعی کنید به داشته ها توجه کنید. صفحات مجازی پر از تصویر چیز هایی است که نداریم . مواردی در صفحات مجازی را که از شادی شما کم میکند بشناسید. آدم های مثبت را دنبال کنید، کسانی را که زیادی پز می دهند را دنبال نکنید.