طرحی از azhargushe اخمد اکبری

نامزدبازی‌ نظامیان در صفوف سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰