کاریکاتوریست پروانه ایزدخواست: ایران با بیشترین و‌ سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در ۲۵ سال اخیر رکورددار جهانی شد! مردم با همین فرمون اگر پیش برند، احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور کشور پر‌ از سالمند میشه و این یعنی شروع یک ‌فاجعه ...