هدف
به مناسبت همزمانی با نمایشگاه کتاب و موضوعیت یافتن کتاب و کتابخوانی
منتشر شده در مجله آسو
مانا نیستانی