کار هادی حیدری

به مناسبت تغییر نام خیابان نفت به خیابان دکتر محمد مصدق.