کارزار جهانی کارتونیست‌ها با خواست آزادی مهدی رجبیان، موزیسین زندانی در ایران

Cartoon by Luc Vernimmen - Belgium