این کدام صف است؟


صفِ برنج

http://www.youtube.com/watch?v=NK0uZb9-o10

صفِ تماشای اعدام >>>