این کارتون در آوریل 2012 در وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر شد.

هفتۀ آینده انتصاب مجدد احمدشهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به رای گذاشته خواهد شد.