بی سی یک روز پس از برنامه امید دانا  به غلط کردن افتاد و پوزش خواست