شصت و چهار دقیقه از آغاز ِ بازی دو تیم ِ لندنی ی آرسنال و توتنهام می گذرد، دو تیمی که هودارنشان از هم دیگر به هیچ رو خوش اشان نمی آید.  تا جا «بل» و «لنن» توانسته اند در دقیق های سی و هفت و سی و نُه برای تیم ِ توتنهام گل بزنند. «بل» توانسته در هشت بازی ده گل برای تیم اش بزند. توتنهامی ها بر این باورند که این بازی را در خانه ی خواهد بُرد. امید و آرزو شان پیش از آغار یک بُرد ِ دو بر ضفر بود.

 تا امروز تیم ِ رغیبِ توتنهام، آرسنال، فصل ِ پُر فراز و نشیبی را پشتِ سر گذاشته است و از دوران اوج  ِخود کمی دور شده است ولی آرسنال هنوز می تواند شگفتی آفرین باشد و نشان دهد چینه ی (طمعه) آسان و راحتی برای توتنهام نیست. پیش بینی از آغاز بازی این بود که آرسنال می تواند این بازی به سود خود پایان ببرد و خواب های توتنهام را آشفته کند، اگر بتواند یک بازی ی دفاعی و هوشمندانه را به نمایش بگذارد. در بیست دقیقه ی نخست بازی ارسنال توانست یک بازی ی خوب را از خود نشان دهد و بازی را در دست داشته باشد. ولی هوشمندی خط دفاعی ی ارسنال زیاد نپایید. سرمربی ی توتنهام در این بازی سیگوردسن جوان را جایگزین ِ «هالتبی» کرده است. سر مربی ی آرسنال هم « آرون رمزی» ی جوان و نه چندان پرتوان این تیم را در ترکیب اصلی تیم جای داده است که تصمیم ِچندان خردمندانه ای نیست.

هر دو تیم با همان ترکیب ِ نیمه ی نخست نیمه ی دووم (دّوم) را آغاز کردند. هنوز شش دقیقه از نیمه ی دووم نگذشته بود که تیم آرسنال توانست یکی از دو گل خورده را جبران کند. و لی آیا ارسنال هواهد توانست نتیجه ی بازی را دگرگون کند؟ اگر و اگر توتنهام این بازی را ببرد فاصله ی امتیازی ی خود با آزسنال به هفت خواهد رسید. تا این جا، این بازی دیدنی بوده است. بی گمان این شهرآورد تا پایان ِ بازی پر هیجان و تماشایی خواهد بود.