- نامه سرگشاده به شورای ملی ایران

- بیانیه طنز آمیز شما را خواندم و بسیار اندوهگین شدم از اینکه شاهزاده یک ملت بزرگ و كهن که پدر و پدربزرگی ايران ساز داشته و وارث تاج و تخت اين نام آوران بزرگ تاريخ ايران است چنین افرادی را در كنار خود دارد !!!

-  
چنین افراد بیسوادی که حتی نام بزرگ خاندان شمارا بجای پهلوی ، پلهوی مینویسند!!!!و حتا به کوچکترین و ساده ترین نکته ها توجه نمیکنند و بسیار راحت با آبروی یک خاندان و يك تاريخ بازی میکنند و شوربختانه به ياد ندارند كه دروغ در میهن ما جایگاهی ندارد، همانا که جد ما داریوش بزرگ نیز دروغ را با دشمن و خشکسالی برابر میدانست.

-  
ما سالها با دروغ از سوی رژیم آخوندی و در همان نخست امامشان خمینی آشنایی داریم و تا به امروز در برابر دروغ مبارزه کردیم و بدانيد که مردمان با خرد و آگاه ایران در برابر این دروغ ها ایستاده اند.

-  
همانا که دشمنان ایران همواره تلاش ميكنند پدربزرگ شما، رضا شاه بزرگ را به دیکتاتور شهرت دهند؛ تا به امروزفیلمها ساخته و هزینه ها کرده اند ، ولی همواره شكست خورده اند همانا كه مردم آگاه و با خرد ایران قدرت درک و فهم راست و ناراستى، حقيقت و جعل تاريخ را داشته و میدانند رضا شاه بزرگ ، پدر ايران نوين ، خدمات بزرگى در جهت ساختن ايران مدرن و حفظ تماميت مرزهاى ايران عزيزمان انجام داد که اگر بخواهيم پادشاهى را با او برابر بدونيم ، ميتوان تنها از کوروش بزرگ پدر ايران زمين ياد كرد .

-  
شاهزاده گرامى مگر ندیدید و نمیبینید چگونه با دروغ انگ استعمار و استثمار انگلیسی بودن را به پدرتان زدند؟ و در آخر رو سیاه گردیدند، زیرا ملت ایران دیگر بیدار و آگاه است.

-  
پس سعی نکنید با بى مهرى مردم ایران ، اپوزوسیون و همه آزادی خواهان میهن را با نامى ديگر بناميد، وقتی حرفی زده شده است چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه و یا بهر دلیلی نبایستی از آن سرباز زد و كتمان نمود و با بیانیه ها یی که در درون تارنماى شخصى و یا صفحه های اجتماعی مربوط به شورا نهاده اید مردم را گمراه كنيد ، اینها همان مردمان باخرد و آگاه هستند همان هایی که در برابر دروغ های گفته شده در مورد خاندان ايران ساز پهلوى در برابر دشمنان ایران ایستاده اند. امروزه آنقدر علم و تكنولوژى پیشرفت کرده و شوربختانه اطرافیان شما آنقدر تمركزشان به نابودی شما و خاندان پهلوى است و آگاهى به مسائل ديگر ندارد ، آگاه نيستند حتا اگر متن شما را از تارنما پاک کنند ولى براستى هنوز قابل ردگيرى است و نيز مهمتر از آن از فکر و ذهن کسانی که هوادار شما هستند و خواهان به تخت نشینی شما ، اذهان اين افراد را چگونه پاک خواهند کرد؟ کسانی که هر ثانیه شمارا دنبال میکنند و غافل از هیچ خبری چه در درون تارنما و چه در صفحات اجتماعی نمیشوند؛ و تازه اگر هم غافل بمانند با یک جستجو ساده در گوگل و سابقه متن شما میتوانند براحتی متن شما را مجدد بخوانند، براستی چگونه اینقدر راحت ، اطرافیان ناآگاه و بی خرد شما به فهم مردم توهین میکنند و شما چگونه به تماشای آن نشسته اید و سکوت کرده اید؟

-  
مردم به امید آمدن شاهزاده افسانه ای خود هستند، شاهزاده ای از جنس رضا شاه بزرگ و محمدرضا شاه بزرگ و از مادری چون شهبانو فرح پهلوی که بیاید و شرایط را دگرگون کند حتا خاک های رفته ایران همچون آریانا،آدربایجان،بحرین و ....... را به خاک ایران بازگرداند، نه اینکه بشنوند و ببینند که شاهزاده یک ملت، امید میلیون ها ايرانى که به آبادی و آبادانی و نجات میهنشان می انديشند، در برابر اعرابی که همیشه کینه و دشمنی دیرینه با میهن عزیزمان داشتند سکوت کرده و در برابر گفتن جزایر اماراتی و خلیج روی خوش به تازیان نشان می دهد و در آخر در تارنمای خود نیز با افتخار پخش میکند!!!

-  
ای شاهزاده افسانه ای من و مردم ، به خود بیا گذشته ی پر افتخار خود و خاندانت را بیاد آور و دوباره تلاش کن و برخیز ، اینکه بیایی از مردمانت پوزش بخواهی ننگ نیست این ننگ است که در برابر چنین شرمی سکوت کنی و بجای پوزش خواهی اجازه دهى به مردمانت دروغ تحویل دهند .

- همه ما در انتظار حضور مجدد و اینبار مقتدرانه شما همانند رضا شاه بزرگ هستیم ، به مردم ايران نشان دهید شاهزاده شان از خاک میهنش و تمامیت ارضی آن ، همانند درخواست ﺑﺮاى جنگيدن ﺑﺮاى آزادى ايران، از دشمن خود و ايران و ايرانى ، برای پاسداری میهنش در جنگ با عراق ، با هرکسی که کوچکترین چشم داشتی به ذره ای از خاک کشورش داشت شدیدا محکوم وبرخورد كرده و تا قطره آخر خون خود برای خاک میهن ،مردمانش و تمامیت ارضی کشور ایستادگی خواهد کرد همانند اجداد خود خاندان بزرگ و ايران ساز پهلوى

- پاینده ایران
كيارش پارسى
فعال سياسى و از هوادارن جنبش ملی ما هستیم