زمستان است
از دهها نفر در گروه اول پرسیدم: وقتی شما را به میهمانی در ساعت 9 شب دعوت می کنند،آیا شما سر وقت، دیر تر و یا کمی زود تر حاضر می شوید؟
پاسخ دادند: دیرتر

از دهها نفر دیگر، در گروه دوم پرسیدم: وقتی شما میزبان تعدادی میهمان در ساعت 9 شب هستید، آیا خودتان را برای پذیرایی درست سر وقت، کمی زودتر و یا کمی دیرتر آماده می کنید؟
 پاسخ دادند: زودتر
دعوت به یک میهمانی، دعوت به یک گفتمان است. ولی چرا در پاسخ به دعوت یه دوست و یک گفتمان از جنس صمیمیت و غذا های رنگارنگ، اینگونه با فیس و افاده پاسخ می گوییم!؟ و در جایی دیگر برای شنیدن یکطرفه حرف های بدون آب و نان دیگری یک ساعت زود تر حاضر می شویم!؟
منصف باشید، با شهامت باشید و بگویید آنان که با صمیمیت به ما سلام می گویند، کم ارزش تراز آنانند که به سلام ما نیز پاسخ هم نمی دهند!