فساد گسترده-سازمان اقتصادي کوثر
متن زير مختصري از تخلفات گسترده اي است که در شرکت تهران الکتريک وابسته به سازمان اقتصادي کوثر رخ داده است و عوامل دخيل در آن تا کنون گرفتار نشده اند.
دانلود کليه اسناد در لينکهاي زير
 
http://www.mediafire.com/download/k78m7p5smcuwzjb/Asnad.zip
 
 
اسناد فساد مالي زير مجموعه سازمان اقتصادي کوثر - بنياد شهيد
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662369440702335&id=1662156604056952
 
http://www.ettelaat.net/15-oktober/news.asp?id=89330
 
http://www.cloob.com/u/kowsarfo/122455708
 
http://www.7010.ir/view/834643/