۱

من یک ایرانی ام

و افتخار می کنم که افتخار می کنم.

۲

من یک زن ایرانی ام

و افتخار می کنم که یک زن ایرانی ام

که افتخار می کند.

۳

من یک زن ایرانی شاعرم و افتخار می کنم

که یک زن ایرانی شاعرم که افتخار می کند

و به “ایرانی” شعر می گوید.

۴

من یک زن ایرانی شاعر مهاجرم

و افتخار می کنم که یک زن ایرانی شاعر مهاجرم

که اگر نکنم دیگران می کنند.

۵

من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی ام

و افتخار می کنم که آریا در ایران ظهور کرد

تا ما همه آریایی شویم

و به یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی افتخار کنیم.

۶

من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوبم

و افتخار می کنم که آریا ایران را کرد

تا یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب را نکند

(شما هم لطفاً افتخار کنید).

۷

من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته ام

و افتخار می کنم که فرهیختگی ام از نوع مهاجر آریایی محجوبش ست

و اگر به دیگران هم اطلاع دهید که  افتخار کنند

همگی با هم  افتخار کنیم.

۸

من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته ام

که مکتب اروتیسم را دوست دارد

و افتخار می کنم که همه ی اروتیسم ها از زنان شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته

آغاز می شود

تا به “ایرانی” شعر بگویند

و یواشکی آزاد شوند.

۹

من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته ام

که مکتب اروتیسم را دوست دارد

و افتخار می کنم که افتخار می کنند

و افتخار می کنید

به افتخار کردنی که جزو افتخارات همه ی شماست.

——— پس تا افتخار و افتخارآفرینی دیگر……….

 

-لیلا فرجامی
iranianmuse.com