زن ایرانی موجودی سکسی است که از نوک کله تا ناخن پا موجب تحریک مردان میشود. بالنتیجه، برای سلامت جامعه، باید چنین موجود محرکی را نتنها در لحاف-پیچ زورکی حجاب چپاند، تا حد امکان از مردان جدا نگاهداشته، مورد تبعیض و آپارتاید جنسیتی نیز قرار داد.

آنان هم که فکر میکنند هرگونه تماس متمدنانۀ فیزیکی مردان و زنان در ملاءعام، مثلاً زن و شوهر و یا پدری دست دختر بزرگسال خود را در هنگام قدم زدن بگیرند امری جایز است و مورد تحریک دیگر مردان نمیشود، خیلی از مرحله پرت هستند.

به فرمایشات  آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (عکس↑)، که همزمان با امامت جمعه، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان است باید گوش هوش داد تا موجب تحریک مردان سست عفت و شُل تنبان نشد.

"متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مردان جامعه اطلاع ندارند که گرفتن دست همسر باید در حریم خانواده انجام شود"

آنانی که فکر میکنند با غنی سازی اقتصادی این حاکمان راه "اصلاح" آنان هموار میشود، خودشان را دست انداخته اند.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک