یکی از حقایق انکار ناپذیر در ایران امروزین، فرمانروایی فرماندهان سپاه پاسداران بر نتنها دستگاه های ریز و درشت امنیتی، نظامی و  رسانه ای است، حاکمیت مطلقۀ  آنان بر اقتصاد کشور است.

هر گونه تلاش برای یافتن بخشی از عرصه کلان اقتصاد در ایران که از سیطره فرماندهان سپاه پاسداران مصون مانده باشد کوشش عبث خواهد بود.

شوربختانه یکی از برندگان اصلی معاهده هسته ای اخیر که در ازای غنی سازی اقتصادی، برای چند سال از شتاب غنی سازی هسته ای کاسته میشود، فرماندهان سپاه پاسداران هستند.

اگر دقت شود، از هم اکنون برنامه جامع کاهش توقع مردم از رفع تحریم شروع شده. خبر آب رفتن ١۵٠ میلیارد دارایی های بلوکه شده به نزدیک ۳٠ میلیارد دلار و عدم کاهش قیمت ارزهای خارجی نشانهای بارزی هستند که کلاهی از نمد رفع تحریم گیر مردم ایران نخواهد آمد و فرماندهان پاسداران کیسه ها را دوخته اند.

به عبارت دیگر؛ تداوم سیه روزی ایرانیان و عروسی فرماندهان پاسداران.

 

دو نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک