۳ قسمت این مستند از «شبکۀ آموزش» پخش شده اند.

زرتشتی:

یهودی:

ارمنی و آشوری: