این مستند زندگی پرندگان دو منطقۀ سردسیر و گرمسیر استان کهگیلویه و بویراحمد را در دو قسمت به نمایش می گذارد.  (سِرور این ویدیوها در ایران است و به همین خاطر ممکن است که گاهی اوقات اشکال پخش داشته باشند.)